ระเบียบ ข้อบังคับ (ข้าราชการฯ)
กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ระเบียบค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการ/ลาศึกษา/ลาปฏิบัติงานวิจัย และลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม