ระเบียบ ข้อบังคับ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ตำแหน่งพนักงาน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ของพนักงาน
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไปราชการ/ลาศึกษา/ลาปฏิบัติงานวิจัย และลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
การสรรหา
การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม