สมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    ** เฉพาะผู้สมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย **
คำนำหน้า
 

นาย นาง นางสาว

ชื่อ
  สกุล
วันเดือนปีเกิด
 
ที่อยู่
 
หมายเลขโทรศัพท์
 
E-mail
 
 
ปริญญาตรี
   
วุฒิ/สาขาวิชา
 
สถาบันการศึกษา
 
ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
ปริญญาโท
   
วุฒิ/สาขาวิชา
 
สถาบันการศึกษา
 
ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
ปริญญาเอก
   
วุฒิ/สาขาวิชา
 
สถาบันการศึกษา
 
ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
วุฒิที่ใช้สมัคร
   
วุฒิ/สาขาวิชา
 
สถาบันการศึกษา
 
ปีที่สำเร็จการศึกษา
 
ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่ง
 
สถานที่
 
โทรศัพท์
 
ระยะเวลา
  ปี
ความสามารถพิเศษ
 
ตำแหน่งที่สมัคร
  * กรุณาระบุดูได้จากประกาศรับสมัคร
เลขประจำตำแหน่ง
  * กรุณาระบุดูได้จากประกาศรับสมัคร
หน่วยงานที่สมัคร
  * กรุณาระบุดูได้จากประกาศรับสมัคร
  * กรุณากรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบถ้วน


การส่งหลักฐาน
   
   

ส่งทางไปรษณีย์

  หมายเหตุ ให้ท่านรับรองสำเนาถูกต้องและเซ็นชื่อ ในหลักฐานสมัครด้วย


    ส่งธนาณัติ
  ส่งตั๋วแลกเงิน
    หมายเหต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร
(ค่าสมัคร 200 บาท)
มีปัญหาการสมัครงาน Email : methawongkhamta@gmail.com

+ =