บุคลากรทั้งหมด
3,812
-0.83% จากเดือนที่แล้ว
 ข้าราชการฯ
305
-0.97% จากเดือนที่แล้ว
 พนักงานมหาวิทยาลัย
1,895
0.58% จากเดือนที่แล้ว
 ลูกจ้างชั่วคราว
1,474
-2.64% จากเดือนที่แล้ว
ตำแหน่งทางวิชาการ
574
3.05% จากเดือนที่แล้ว
ตำแหน่งที่สูงขึ้น
171
1.18% จากเดือนที่แล้ว
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่
Shoutcut
ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

อ่านข่าวเก่า

ลิ้งค์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะการบัญชีและการจัดการ
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
      คณะวัฒนธรรมศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
      คณะวิทยาการสารสนเทศ
      สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
    ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะแพทยศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
      โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
    หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
      สำนักงานอธิการบดี
      กองกลาง
      - งานสารบรรณ
      - งานการประชุม
      - งานประสานงาน มมส
      กองแผนงาน
      กองการเจ้าหน้าที่
      กองกิจการนิสิต
      กองคลังและพัสดุ
      กองบริการการศึกษา
      กองทะเบียนและประมวลผล
      กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
      ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
      กองอาคารสถานที่
      กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
      - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
      - กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
      - กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
      สำนักตรวจสอบภายใน
      ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
      บัณฑิตวิทยาลัย
      สำนักคอมพิวเตอร์
      สำนักวิทยบริการ
      สำนักศึกษาทั่วไป