เรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากรฯ


กองการเจ้าหน้าที่ มมส พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากรฯ


               เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ประจำปี 2561 หัวข้อ "กระบวนการดำเนินการก่อนการลงโทษทางวินัย" โดยมี รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ

               นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันสถานภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหลายประเภทได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ เป็นต้น ซึ่งบุคลากรแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของทางราชการที่แตกต่างกัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆของมหาวิทยาลัยก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อยุคสมัยและสภาวการณ์ปัจจุบันเสมอ

               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น "กระบวนการดำเนินการก่อนการลงโทษทางวินัย" โดยมี นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร (นิติกรชำนาญการ) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการและวินัย กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย

               เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการก่อนการลงโทษทางวินัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถให้ข้อเสนอแนะถึงขั้นตอนกระบวนงานให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลและนิติการระดมความคิด แก้ไขปัญหา และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านบุคคล (COP_HR) และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านนิติการ (COP_LgO) ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรต่อไป


                     ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 22 สิงหาคม 2561กองการเจ้าหน้าที่_มมส_พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากรฯ