เรื่อง : มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2561


มมส จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่ผะเหวดเข้าเมือง งานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ 2561


               วันนี้ (26 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 โดยในเวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำ หน้าอาคารสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง ไปยังอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นที่ตั้งของการประกอบพิธีงานบุญผะเหวดในปีนี้

               บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการ บริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ สำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็ จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใด ฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงาม ความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า

               บุญผะเหวด เป็นประเพณีที่ชาวอีสานนับถือ สืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายร้อยปี เมื่อถึงเดือนสี่ชาวอีสานแต่ละหมู่บ้านจะประชุมกันเพื่อกำหนดวันจัดงาน ตามความพร้อมของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อกำหนดวันเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะบอกกล่าวญาติ พี่น้อง และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมงานบุญ และจะ ช่วยกันหาดอกไม้มาตากแห้งไว้ ช่วยกันฝานดอกโน (ทำจากลำต้นหม่อน) งานนี้เป็นงานใหญ่ทำติดต่อกันสามวัน

               โดยจัดงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป


                     ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 26 มีนาคม 2561มมส_จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต_แห่ผะเหวดเข้าเมือง_งานบุญผะเหวด_เทศน์มหาชาติ_2561