เรื่อง : มมส จัดอบรม การบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น


มมส จัดอบรม การบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น


               กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการ

               การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานบุคคลของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ค่างาน รวมถึงการประเมินค่างานของบุคลากร เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังและระดับตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ที่ได้กำหนดการแต่งตั้งบุคคล (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะต้องมีการกำหนดกรอบของระดับตำแหน่งโดยใช้หลักการประเมินค่างานตามหลักสมรรถนะ

               ซึ่งการประเมินค่างานเป็นกระบวนการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะตีค่างาน กำหนดระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยที่การประเมินค่างานในแต่ละตำแหน่งประเภทต่างๆ มีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน

               โดยโครงการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบลู จังหวัดนครพนม ได้จัดบรรยายเรื่องที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ อาทิ แนวทางการบริหารอัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา, หลักการและแนวคิดการกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน, เทคนิคและวิธีการประเมินค่างาน โดยมี นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจุฑาพร เทพพัตรา, นางสมอัปสร ปิ่นสุข และคณะวิทยากรจาก สกอ. เป็นผู้บรรยาย พร้อมฝึกปฏิบัติการประเมินค่างาน

               จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมสรุปและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งภายหลังจากการจัดอบรมโครงการนี้แล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะสามารถดำเนินการกำหนดคำอธิบายเกี่ยวกับงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนลักษณะของปัจจัยในการทำงานของแต่ละตำแหน่งงานที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานที่ทำให้เกิดการยอมรับต่อไป


                     ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง/อภิราม ทามแก้ว

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 24 มีนาคม 2561มมส_จัดอบรม_การบริหารอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้น