เรื่อง : มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2561


มมส จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2561


               วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน (สายสนับสนุน) ประจำปี 2561 หัวข้อ "การพัฒนางานประจำสู่การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์" จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกว่า 200 คน

               โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และองค์กร และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีแนวทางในการพัฒนางานประจำสู่การผลิตผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้


                     ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง/อภิราม ทามแก้ว

                     ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 17 สิงหาคม 2561มมส_จัดโครงการสัมมนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงาน_(สายสนับสนุน)_ประจำปี_2561