เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562


               มมส ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ "นโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย" โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่เข้าร่วม 97 คน แบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 49 คน และพนักงานสายสนับสนุนวิชาการจำนวน 48 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เชียงคานริเวอร์เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
               รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สำหรับโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานที่ได้รับการบรรจุใหม่ทั้งในสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้เข้าใจในบริบท นโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าของตนเองและความสำคัญของมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน รับทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของตน ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดี มีวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น รับทราบในสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดขวัญกำลังใจพร้อมที่จะผลักดันภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป
               โอกาสนี้ พนักงานใหม่ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ กฎหมายและจรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน เส้นทางความก้าวหน้าของพนักงาน และข้อมูลในด้านต่างๆ ที่พนักงานใหม่ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนควรรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยนายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ กิจกรรมในโครงการ นอกจากพนักงานใหม่จะได้รับฟังบรรยายในประเด็นที่สำคัญแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ภายในทีม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นที เริงสะอาด ผู้ดำเนินกิจกรรมสันทนาการพร้อมทีมงาน ได้มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานที่มาจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลดีในการสร้างเครือข่ายบุคลากรก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มาร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ประเด็นและปัญหาต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป


                     ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง อภิราม ทามแก้ว และรองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส

                     ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

                     ผู้ประกาศ :  วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม_ประจำปีงบประมาณ_2562