•  

    กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3,749

บุคลากรทั้งหมด

279

ข้าราชการ

1,944

พนักงานมหาวิทยาลัย

1,410

ลูกจ้างชั่วคราว

645

ตำแหน่งทางวิชาการ

179

ตำแหน่งที่สูงขึ้น

 
 

นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มิถุนายน 2564 - 25 มิถุนายน 2564


พนักงานขับรถยนต์ (803027)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 05 พฤษภาคม 2564 - 19 พฤษภาคม 2564

อาจารย์ (-)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2564 - 22 มกราคม 2564
ดูหนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่ั้งหมด

สถิติบุคลากร


ค้นหาบุคลากร


MIS ขอหนังสือรับรอง/
ตรวจสอบประวัติ

ระบบ ERP
ดูสลิปเงินเดือน

กำหนดการ ประชุม
ก.บ.ม. ปี 2564

หนังสือเวียน


หลักเกณฑ์
ประเมินผล 2554

จรรยาบรรณบุคลากร


ค้นหาบัตรบุคลากร


สมัครงานออนไลน์


คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศผล

มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง

สวัสดิการ


ร้องเรียน/ร้องทุกข์


สถิติการให้บริการ


SDGs Activities


การต่อเวลาราชการ


สัญญาจ้างพนักงาน
Link หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะการบัญชีและการจัดการ
      คณะศิลปกรรมศาสตร์
      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
      คณะวัฒนธรรมศาสตร์
      คณะนิติศาสตร์
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
      คณะวิทยาการสารสนเทศ
      สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
    ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะแพทยศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
      โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
    หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน
      สำนักงานอธิการบดี
      กองกลาง
      - งานสารบรรณ
      - งานการประชุม
      - งานประสานงาน มมส
      กองแผนงาน
      กองการเจ้าหน้าที่
      กองกิจการนิสิต
      กองคลังและพัสดุ
      กองบริการการศึกษา
      กองทะเบียนและประมวลผล
      กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
      ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
      กองอาคารสถานที่
      กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
      - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
      - กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
      - กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
      สำนักตรวจสอบภายใน
      ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
      บัณฑิตวิทยาลัย
      สำนักคอมพิวเตอร์
      สำนักวิทยบริการ
      สำนักศึกษาทั่วไป