•  

    กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SDGs Activities

- - Link
เป้าหมายที่ 2 : (Zero Hunger) 2. จำนวนประชากรในมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 3 : (Good Health) 13. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรเข้าถึงบริการด้านสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
เป้าหมายที่ 5 : (Gender Equality) 12. จำนวนบุคลากรทั้งหมด
เป้าหมายที่ 5 : (Gender Equality) 13. จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
เป้าหมายที่ 5 : (Gender Equality) 14. จำนวนอาจารย์อาวุโสทั้งหมด (ได้แก่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คณบดี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี นักวิจัย)
เป้าหมายที่ 5 : (Gender Equality) 15. จำนวนอาจารย์อาวุโสเพศหญิงทั้งหมด (ได้แก่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คณบดี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี นักวิจัย)
เป้าหมายที่ 8 : (Decent Work and Economic Growth) 17. จำนวนพนักงาน
เป้าหมายที่ 8 : (Decent Work and Economic Growth) 18. จำนวนอาจารย์
เป้าหมายที่ 8 : (Decent Work and Economic Growth) 22. จำนวนบุคลากร
เป้าหมายที่ 9 : (Industry, Innovation and Infrastructure) 6. จำนวนบุคลากรทั้งหมด
เป้าหมายที่ 9 : (Industry, Innovation and Infrastructure) 7. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
เป้าหมายที่ 10: (Reduced Inequalities) 8. จำนวนบุคลากรทั้งหมด
เป้าหมายที่ 10: (Reduced Inequalities) 9. จำนวนบุคลากรพิการทั้งหมด