กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 043-754-378,043-719-825,043-719-826

Image 1
0
บุคลากรทั้งหมด
Image 1
0
ข้าราชการ
Image 1
0
พนักงานมหาวิทยาลัย
Image 1
0
ลูกจ้างชั่วคราว
Image 1
0
ตำแหน่งทางวิชาการ
Image 1
0
ตำแหน่งที่สูงขึ้น
Image 1
0
สายวิชาการ
Image 1
0
สายสนับสนุน

ข่าวสารกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิทินกองการเจ้าหน้าที่

LINK หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)
    ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะศึกษาศาสตร์
      คณะการบัญชีและการจัดการ
      คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
      วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
      คณะนิติศาสตร์
    ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
      คณะวิทยาศาสตร์
      คณะเทคโนโลยี
      คณะวิศวกรรมศาสตร์
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
      คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
      คณะวิทยาการสารสนเทศ
      สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
    ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
      คณะพยาบาลศาสตร์
      คณะเภสัชศาสตร์
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
      คณะแพทยศาสตร์
      คณะสัตวแพทยศาสตร์
  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ขั้นพื้นฐาน)
      โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  หน่วยงานสนับสุนนการเรียนการสอน
      สำนักงานอธิการบดี
      กองกลาง
      - งานสารบรรณ
      - งานการประชุม
      - งานประสานงาน มมส
      กองแผนงาน
      กองการเจ้าหน้าที่
      กองกิจการนิสิต
      กองคลังและพัสดุ
      กองบริการการศึกษา
      กองทะเบียนและประมวลผล
      กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
      ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
      กองอาคารสถานที่
      กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
      - กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
      - กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์
      - กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ
      สำนักตรวจสอบภายใน
      บัณฑิตวิทยาลัย
      สำนักคอมพิวเตอร์
      สำนักวิทยบริการ
      สำนักศึกษาทั่วไป

รู้จักกองการเจ้าหน้าที่

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

ผู้เข้าชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ :

https://pd.msu.ac.th

Powered by

ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
245 หมู่ 7 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150

จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08.30 - 16:30 น.
โทรศัพท์ : 043-754378,043-719825,043-719826
โทรสาร : 043-754255
pd@msu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

   

Loading...