กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 043-754-378,043-719-825,043-719-826


ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานประวัติความเป็นมา

        โดยแต่เดิมกองการเจ้าหน้าที่ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม ในขณะนั้นงานการเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในกองธุรการ วิทยาเขตมหาสารคาม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ต่อเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2537 มหาวิทยาลัยได้แยกตัวออกมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานการเจ้าหน้าที่ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่บริการและบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การโอน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การศึกษา การพัฒนาและการฝึกอบรม ทุนการศึกษา ดูงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การรักษาวินัย สวัสดิการ การลาออกจากราชการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร การจัดเก็บประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนการเกษียณอายุราชการ

ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

        1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และการลาออก การเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานวินัยและรักษาวินัย การกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเงินและบัญชี การพัฒนาและฝึกอบรม ศึกษา วิเคราะห์ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย
        2. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา และแก้ไขรายละเอียดในทะเบียนประวัติ รวมทั้งตรวจสอบคุณวุฒิ การปรับวุฒิ เพิ่มวุฒิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการ การจัดเก็บประวัติ บัตรบุคลากร หนังสือรับรองตัวบุคคล การเปลี่ยนตำแหน่งและระดับตำแหน่ง งบประมาณการจ้าง และสัญญาจ้าง ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารและการบริการ
        3. กลุ่มงานนิติการ ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ด้านนิติการและวินัย เพื่อพัฒนามาตรฐานงานกฎหมาย การดำเนินคดี ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การตรวจสอบข้อกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
        4. งานบริหารงานทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุและงานเลขานุการ ของกองการเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และแบบแผนของทางราชการ

ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

        กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่บริการและบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การโอน การย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การศึกษา การพัฒนาและฝึกอบรม ทุนการศึกษา ดูงาน การเดินทางไปราชการต่างประเทศ การรักษาวินัย สวัสดิการ การลาออกจากราชการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากร การจัดเก็บประวัติ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนการเกษียณอายุราชการ

ปรัชญา

        มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

        เป็นศูนย์กลางในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย <br /> ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        
        
        

ค่านิยมองค์กร

        E-SAN
        E = Excellence ความเป็นเลิศ
        S = System ความเป็นระบบ
        A = Achievement ความสำเร็จ
        N = Nation ความเป็นนานาชาติ

ยุทธศาสตร์

        1. พัฒนาระบบบริหารอัตรากำลังและสรรหาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
        2. พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะและส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน
        3. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร
        4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่


รู้จักกองการเจ้าหน้าที่

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

ผู้เข้าชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ :

https://pd.msu.ac.th

Powered by

ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
245 หมู่ 7 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150

จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08.30 - 16:30 น.
โทรศัพท์ : 043-754378,043-719825,043-719826
โทรสาร : 043-754255
pd@msu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

   

Loading...