กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 043-754-378,043-719-825,043-719-826

ผู้บริหาร

Card Image

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0-4371-9801,0-4371-9802
prayook@msu.ac.th

Card Image

รศ.ดร.พนารัตน์ มาศฉมาดล
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและกฎหมาย
panarat.m@msu.ac.th
043-754-255

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

Card Image

นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ภายใน 1328
niwat.p@msu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

Card Image

นางสาวอนุชิฎา วิชัย
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1389
anuchida.w@msu.ac.th

Card Image

นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว
บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1388
patipat.u@msu.ac.th

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Card Image

นางฉันทนา จันทรจำนง
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ภายใน 1395
chanthana.j@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ

Card Image

นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว
บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1388
patipat.u@msu.ac.th

Card Image

นางสาวณิชา เลิศวรกุลกิติ์
บุคลากรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1388
nicha.l@msu.ac.th

Card Image

นางบุญนิตา อรุณวรรธนะ
บุคลากรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1394
boonnita.a@msu.ac.th

Card Image

นางสาวปวีณา รินไธสง
บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1371
paweena.r@msu.ac.th

Card Image

นางสาวฐาปนี ศรีสารคาม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1371
thapanee.s@msu.ac.th

Card Image

นางสาวอรไท สีหาบุญมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1394
oratai.s@msu.ac.th

Card Image

นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนบุตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 1394
saowalak.rat@msu.ac.th

Card Image

นายธนพงศ์ รักษาพล
บุคลากรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1395
thanapong.ruk@msu.ac.th

Card Image

นายทศพล พันทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 1394
tossapol.p@msu.ac.th

Card Image

นางสาวธีรารัตน์ ศรีดารา
บุคลากรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1395
theerarat.s@msu.ac.th

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร

Card Image

นายประภัสร์ รัตนพร
บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1327
praplus.r@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ

Card Image

นางสาวศิริพร แสงไกร
บุคลากรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1286
siriporn.s@msu.ac.th

Card Image

นายเจริญ แสงห้าว
บุคลากรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1327
charoen.s@msu.ac.th

กลุ่มงานนิติการ

Card Image

นางสาวอนุชิฎา วิชัย
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1389
anuchida.w@msu.ac.th
หัวหน้ากลุ่มงาน ฯ

Card Image

นางสาวอัญชลี หรรษา
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1389
anchalee.h@msu.ac.th

Card Image

นางฐิติพร สีคุณหลิ่ว
นิติกรชำนาญการ
โทรศัพท์ภายใน 1389
thitiporn.p@msu.ac.th

Card Image

นายนิติสิทธิ์ โคตุโร
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1232
nitisith.k@msu.ac.th

Card Image

นายสุรชัย ศรีสมนาง
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1389
surachai.s@msu.ac.th

Card Image

นางทัศนีย์วรรณ บุญลี
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1232
thatsaneewan.b@msu.ac.th

Card Image

นายวิทยา ผาบพุทธา
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1389
wittaya.p@msu.ac.th

งานบริหารทั่วไป

Card Image

นางพจนีย์ ศรีเปารยะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทรศัพท์ภายใน 1340
photjanee.m@msu.ac.th

Card Image

นายเขตตะวัน เพชรกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน 1340
khettawan.p@msu.ac.th

รู้จักกองการเจ้าหน้าที่

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

ผู้เข้าชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ :

https://pd.msu.ac.th

Powered by

ที่อยู่

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3
อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
245 หมู่ 7 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม 44150

จันทร์ - ศุกร์: เวลา 08.30 - 16:30 น.
โทรศัพท์ : 043-754378,043-719825,043-719826
โทรสาร : 043-754255
pd@msu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

   

Loading...